CIG logo

Demystifiering av EUs nya hållbarhetsdirektiv; CSRD

Vad står CSRD för och vad är det?

Det nya direktivet för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett betydande steg framåt i EU:s ambition att integrera hållbarhet i hjärtat av företagsverksamhet. Med en utvidgning av den befintliga rapporteringsramen syftar CSRD till att förbättra och standardisera hur företag rapporterar om sin miljöpåverkan, sociala förhållanden och styrning (ESG: Environmental, Social, and Governance). Detta direktiv är inte bara relevant för stora multinationella företag; det berör i hög grad även små och medelstora företag (SME) längs hela näringskedjan, särskilt tjänstebolag som kan finna nya möjligheter i att anamma tidig hållbarhetsrapportering.

Vad är syftet med CSRD?

Syftet med CSRD är att öka transparensen kring hållbarhetsfrågor och att standardisera rapporteringen för att underlätta jämförelser mellan företags hållbarhetsprestanda. Detta är en del av EU:s bredare agenda för att främja hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande. Regelverket förväntas inte bara öka medvetenheten om hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter bland företag, utan också att ge investerare och andra intressenter mer och bättre information för att fatta informerade beslut.

Vilka företag omfattas av CSRD år 2024?

Från och med 2024, enligt planerna för införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) inom Europeiska Unionen, utvidgar regelverket omfattningen av företag som måste följa mer detaljerade krav på hållbarhetsrapportering jämfört med de tidigare direktiven. CSRD ersätter och förstärker det nuvarande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och omfattar konkret:

 • Alla stora företag som offentligt handlas på EU:s marknader: Detta inkluderar alla stora företag som redan var skyldiga att rapportera enligt NFRD. 
 • Alla stora företag*, oavsett om de är börsnoterade eller inte. CSRD utvidgar kraven till att inkludera stora privata företag, vilket markerar en betydande utvidgning jämfört med NFRD.
 • Små och medelstora företag (SME) som är listade på EU:s reglerade marknader, med undantag för mikroföretag: Dessa företag kommer att omfattas av CSRD, men de kommer att få följa förenklade rapporteringsstandarder för att minska bördan. Det är dock viktigt att notera att dessa krav för SME:er kommer att träda i kraft senare, från och med 2026.
 • Företag baserade utanför EU med betydande verksamhet inom EU: Om ett företag som inte är baserat i EU genererar en nettoomsättning på mer än 150 miljoner euro inom EU måste det också uppfylla CSRD-kraven.
Hur påverkas då CSRD små och medelstora bolag som inte lagmässigt omfattas av direktivet?

Även om den nya lagstiftningen inte direkt omfattar små och medelstora företag så innebär det en stor förändring på hur näringslivet ser på hela livscykeln av de tjänster och produkter som företag producerar. Stora företag kommer i större utsträckning kräva av sina leverantörer att de aktivt jobbar med hållbarhet samt redovisar sitt arbete. 

 

Det mest produktiva ett mindre bolag kan göra är att betrakta ramverket som en möjlighet. Tex så kan hållbarhetsrapportering ge följande fördelar:

 

 • Öka transparens och förtroende: Genom att rapportera om hållbarhet, kan företag bygga förtroende hos kunder, investerare och andra intressenter. Det visar på ett engagemang för ansvarsfull verksamhet och kan skilja ert företag från konkurrenterna.
 • Identifiera risker och möjligheter: En djupgående granskning av företagets hållbarhetsprestanda kan avslöja potentiella risker och möjligheter för förbättring, vilket kan leda till mer hållbara och långsiktigt lönsamma affärsmodeller.
 • Underlätta tillgång till finansiering: Företag som kan visa på en stark hållbarhetsprofil kan ha lättare att tillgå finansiering, då allt fler finansiella institutioner prioriterar ESG-kriterier i sina investeringsbeslut.
Hur ni som företag kan förbereda er

För att vara ute i god tid och dra nytta av CSRD krävs det att ni börjar med att:

 • Förstå era utsläpp: Det första steget är att få en klar bild av företagets nuvarande koldioxidutsläpp. Verktyg som Compareitgreen kan hjälpa er med detta, genom att erbjuda en enkel och tillgänglig metod för att beräkna dessa utsläpp.
 • Sätta hållbarhetsmål: Baserat på denna analys, bör ni sätta konkreta mål för att minska sin miljöpåverkan. Detta kan inkludera allt från energieffektivisering till att investera i förnybar energi.
 • Integrera hållbarhet i affärsstrategin: Hållbarhet bör inte ses som en isolerad del av verksamheten, utan integreras i alla aspekter av företagets strategi och dagliga drift.
 • Kommunicera framsteg: Regelbunden kommunikation om hållbarhetsarbete och framsteg uppfyller inte bara kraven på rapportering utan stärker även företagets varumärke och relationer med intressenter.

   

Vad är då GHG-protokollet och hur hänger det ihop med CSRD?

För att enkelt sammanfatta det så är CSRD det juridiska ramverket som fastslår vad företag ska rapportera i sin redovisning. Det ämnar att standardisera hållbarhetsrapportering så att denna blir jämförbar mellan bolag och institutioner. 

 

GHG-protokollet är det tekniska ramverket för hur mätning av klimatavtryck utförs. Med andra ord så kan GHG-protokollet användas som en metodologi av företag för att uppfylla vissa aspekter av CSRD-kraven. GHG omfattar en standard för att mäta företagets direkta och indirekta utsläpp (scope 1, scope 2 och scope 3).

 

Tillsammans skapar GHG och CSRD en mer transparent och ansvarsfull global företagsmiljö med avseende på klimatförändringar.

CSRD erbjuder en ram för att formalisera hållbarhetsarbetet

För att sammanfatta så är CSRD en chans för er att vara proaktiva i ert klimatarbete och förekomma de nya regelverken och stärka er position inom hållbarhet. Detta är särskilt viktigt i en tid där konsumenter och affärspartners i allt högre grad värderar miljöansvar och etisk verksamhet. 

 

CSRD tillsammans med GHG erbjuder en ram för att formalisera hållbarhetsarbete, vilket gör det möjligt för företag att visa upp sitt engagemang och dra nytta av de många fördelarna med att vara en hållbar verksamhet.

 

Satsa på ert hållbarhetsarbete under 2024 för att ligga i framkant i er bransch!

 

Om ni vill lära er mer om CSRD-direktivet kan ni gå in på Europeiska Kommissionens hemsida.

 

 

*”Stora” företag definieras enligt EU som de som uppfyller minst två av följande kriterier:

1) mer än 250 anställda eller

2) en omsättning på mer än 40 miljoner euro och/eller en balansomslutning på mer än 20 miljoner euro.